چاپ اندرومدا قادر به چاپ کارت ویزیت های خاص با برش خاص می باشد. جنس این نوع کارتها می تواند سلفون مات و براق، کتان و سوسماری بوده و این کارتهای خاص قابل اجرا و چاپ در این مجموعه می باشد.

۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
fe
۱۳۴
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۴۵
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۳
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۵
fq
fp
fm